TILHENGER.
Du har lov å trekke tilhenger med førerkort klasse B dersom:
1. tilhengerens tillatte totalvekt < 750 kg.
2. tilhengerens tillatte totalvekt > 750 kg.
Men da må bilens till.tot.vekt + tilhengerens till.tot.vekt < 3 500 kg.

Om vogntoget går ut over disse vektbestemmelsene trenger du førerkort klasse B96 eller BE.


Er du usikker på om du kan kjøre med din tilhenger, kan du jo sjekke med Statens Vegvesen sin tilhengerkalkulator!

Førerkortklasser
Kjøring med bil og tilhenger er i dag delt inn i 2 førerkorklasser:

B kode 96 gjelder for vogntog (personbil + tilhenger) der samlet tillatt totalvekt ligger i området 3501-4250 kg, dvs. 750 kg mer enn med ren klasse B hvor øvre grense for samlet tillatt totalvekt er 3500 kg.
Du må selvsagt respektere bilens tekniske begrensninger i form av «tillatt hengervekt» (maksimal aktuell totalvekt på henger etter bilen) og «tillatt vogntogvekt» (høyeste samlet sum for bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter).

BE gjelder for vogntog (personbil + tilhenger) der samlet tillatt totalvekt ligger i området 4251-7000 kg. Det betyr at du kan trekke tilhenger med maksimal tillat totalvekt opp til 3500 kg. Også her må du selvsagt respektere bilens tekniske begrensninger som ved klasse B kode 96.
 
Opplæringen
Det stilles krav til minimum 7 timer obligatorisk opplæring i begge førerkortklassene, og opplæringen er den samme til førerkortklasse B kode 96 som til klasse BE. Opplæringen er delt inn i 4 trinn, hvor trinn 1 dekkes gjennom tidligere opplæring i annen førerkortklasse.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse, skal du:
1. ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre med bil og tilhenger
2. ha grunnleggende kunnskap om nyttelast beregning og lastsikring
3. kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuelle sikkerhetskontroll
4. kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke
5. kunne rygge rett bakover og i sving og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Det gjennomføres obligatorisk veiledningstime på trinn2.

Trinn Trinn 3: Trafikal opplæring skal du:
1. ha systematisert og automatisert informasjonsinnhenting
2. kunne kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng
3. kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
4. kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Det gjennomføres obligatorisk veiledningstime på trinn 3.

Trinn 4: Avsluttende opplæring skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. Du skal utvikle vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
På dette trinnet gjennomfører du sikkerhetskurs på veg. Kurset er på 3 undervisningstimer, hvor minst 2 timer er praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.

Under kurset skal du:
1. planlegge kjøreruta
2. forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
3. utvikle din kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass - ulike måter å snu på, og økonomisk kjøring
4. kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere din egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

Kurs i sikring og merking av last
I løpet av opplæringa skal du gjennomføre kurs i sikring og merking av last. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.

(Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last, og personer som har, eller har hatt, førerett i klassene C1 eller C som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset ved utvidelse til førerkort klasse BE.)

Under kurset skal du forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.
Du skal:
1. vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt og at det kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
2. kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
3. gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som stenging, surring, låsing og dekking
4. gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
5. øve på å
a) plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
b) plassere og sikre et kolli tilsvarende pallekasse, omlag 1m3
c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 500 kg
6. forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.

Førerrett klasse B kode 96 og BE
Etter fullført obligatorisk opplæring vil førerkort klasse B kode 96 skrives ut av Statens vegvesen. Ved utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE gjennomføres praktisk prøve hos Statens vegvesen i Bodø.

Krav til bil som brukes under førerprøve klasse BE
Etter "trafikkopplæringsforskriften"s § 30.3 er det samme krav til bil som brukes under førerprøve klasse BE som det er til bil under førerprøve klasse B. Det stilles krav til:
1. dobbelt sett betjeningsinnretning for kopling og brems,
2. ett ekstra innvendig speil og utvendige speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider,
3. ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten og
4. lys over pedalene på førersiden.

"Kjøretøy til førerprøven, unntatt tilhenger, skal være godkjent av regionvegkontoret(...) Godkjenning som kjøretøy til førerprøven skal føres i vognkortet".
 
Krav til tilhenger som brukes under førerprøve klasse BE
1. Vogntoget må ha en samlet tillatt totalvekt på over 3500 kg og kunne oppnå en hastighet på minst 100 km/t.
2. Tilhengeren skal være lukket og ha en tillatt totalvekt på minst 1500 kg.
3. Den skal være minst like høy og bred som personbilen.
4. Tilhengeren skal være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg og er sikret med alminnelig sikringsutstyr.
5. Tilhengeren skal ha en aktuell totalvekt på minst 1200 kg.

Oppkjøring
Vi stiller bil og tilhenger til disposisjon slik at du er sikker på at vogntoget tilfredsstiller de kravene som er satt for slik førerprøve. Om det er ønskelig, legger vi til rette for en kjøretime i bymiljø rett før førerprøven.

Selve førerprøven gjennomføres i Bodø av Bodø Trafikkstasjon og prøven varer i ca. 65 minutter:
  • 10 – 15 minutter brukes til klargjøring og sikkerhetskontroll.
  • 40 – 50 minutter til kjøring etter en fastsatt rute.
  • 5 – 10 minutter med oppsummering og tilbakemelding.

Om kjøringen din preges av veloverveide handlinger som ivaretar din og andres sikkerhet, en tydelig og presis kjøreteknikk, god samhandling med andre og at du kjører i henhold til de lover og regler som gjelder, ja da har du bestått førerprøve klasse BE!

Førerkort klasse BE
Med førerkort klasse BE er det vognkortene til den aktuelle bilen som forteller hvor mye vekt du kan trekke. Før trekking må du derfor alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt (tillatte hengervekt). Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har. Se også etter tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt.


For kjøring i Norge gir klasse BE førerrettighet også for traktor og motorredskap (begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger når klasse BE er tatt etter 1. januar 2005.

Ved utstedelse av førerkort får søker påført klasse BE og klasse T og kode 144 (traktor begrenset).